Полезно

Успешно приключи проект „Създаване на нови работни места във ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД“

Успешно приключи проект „Създаване на нови работни места във ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД“

ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД приключи проект BG05M9OP001-1.003-0762 „Създаване на нови работни места във ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД“, с период на изпълнение септември 2016 – септември 2017 г. Общата цел на проекта бе създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преподавател, кино- и фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности“.

Изпълнените дейности по проекта са:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:

- Осигурена заетост на 6 лица от целевите групи за период от 12 месеца;

- Ресурсно осигурени 6 нови работни места за преподаватели по фотография;

- Увеличен човешки ресурс и осигурена устойчива заетост в компанията след приключването на проекта.

Проектът се изпълни в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0762-C01 / 30.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.