Полезно

Фотоконцепт.бг ЕООД инвестира в създаването на устойчиви работни места

Фотоконцепт.бг ЕООД инвестира в създаването на устойчиви работни места

ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД стартира проект BG05M9OP001-1.003-0762 „Създаване на нови работни места във ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД“. Общата цел е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преподавател, кино- и фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности“.

Специфични цели:

- Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

- Ресурсно осигуряване на 6 високо квалифицирани работни места за преподаватели по фотография, чрез закупване на офис и фотографско оборудване;

- Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Очаквани резултати:

- Осигурена заетост на 6 лица от целевите групи за период от 12 месеца;

- Ресурсно осигурени 6 нови работни места за преподаватели по фотография;

- Увеличен човешки ресурс и осигурена устойчива заетост в компанията след приключването на проекта.

Продължителността на проекта е 13 месеца.

Целева група са безработни и неактивни лица, с образователен профил, отговарящ на критериите за упражняване на преподавателска дейност по фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности: 2 Продължително безработни и неактивни лица; 4 Безработни младежи до 29 г. вкл.

Стойността на бюджета е 93 607.80 лв., от които 79 566.63 лв. европейско финансиране и 14 041.17 лв. национално финансиране.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0762-C01 / 30.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Дата: 01.09.2016 г.