Полезно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Пресконференция на Фотоконцепт.бг ЕООД

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Пресконференция на Фотоконцепт.бг ЕООД

На 22.12.2016 г., в 11:00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД организира пресконференция по проект BG05M9OP001-1.003-0762 „Създаване на нови работни места във ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД“, реализиращ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел е създаване на устойчиви работни места за 6 безработни и неактивни лица на длъжността „Преподавател, кино- и фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности“.

Специфични цели:

- Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

- Ресурсно осигуряване на 6 високо квалифицирани работни места за преподаватели по фотография, чрез закупване на офис и фотографско оборудване;

- Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА, свързани със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0762-C01 / 30.08.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

 

 

За контакти:

Орлин Георгиев

info@photoconcept.bg

Дата: 16.12.2016 г.